WiFi

Om een dekkend WiFi-netwerk te kunnen realiseren, adviseert Deltics om een meting uit te voeren. De primaire doelstelling hierbij is om, vooraf aan de implementatie, advies te kunnen uitbrengen over:
  • Het aantal benodigde WiFi accesspoints.
  • De beste plaats om de WiFi accesspoints te installeren.
  • De te gebruiken WiFi kanalen.
  • Eventuele storingsbronnen.

Wanneer alleen een grove inschatting gemaakt moet worden voor het aantal accesspoints, kan ook gebruikt gemaakt worden van een WiFi-planner.

Deze (software) tool levert:

  • Inschatting aantal benodigde WiFi accesspoints.
  • Advies waar de WiFi accesspoints te installeren.
  • Advies over de te gebruiken WiFi kanalen.

Vlekkenplan

Het resultaat van de inmeting is een rapportage waarin per locatie een zogenaamd “vlekkenplan” wordt weergegeven. Hierin wordt aangeven wat de dekking zal zijn bij plaatsing van access points. Uit de planner tool rolt eenzelfde vlekkenplan, echter dit is veel minder nauwkeurig en houdt geen rekening met bouwstructuren en andere omgevingsinvloeden.

Deltics adviseert om altijd een nameting uit te voeren na plaatsing om te voorkomen dat er geen volledige dekking is.